TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


An Nr. Descriere Fișier
2024 - Primăria comunei Rebrișoara, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Rebrișoara pe anul 2024
2023 4490 PROCES-VERBAL AFIȘARE
Subsemnata Scurtu Otilia - secretar general al comunei și persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003
Azi, data de mai sus, am procedat la aducerea la cunoștință publică prin afișare-avizier, la sediul unității a Proiectului de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara, pentru a fi consultat de către persoanele interesate
Cei interesați pot face propuneri, sugestii sau pot depune contestații pe marginea proiectului de hotărâre care vor fi depuse în scris la secretariatul unității până cel târziu în data de 23.07.2023, ora 16:00.
Fapt pentru care s-a încheiat proces verbal în dublu exemplar, spre cele legale.
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI REBRIȘOARA
SCURTU OTILIA
2023 4489 ANUNȚ
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că în data de 16.06.2023 a fost elaborat de către Primarul Comunei Rebrișoara, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI REBRIȘOARA.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Rebrișoara sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-220-161 sau prin e-mail, la adresa: primar@primariarebrisoara.ro, până la data de 23.08.2023, ora 16:00.
( ... )
Secretar general UAT
Scurtu Otilia
2023 4240 PROCES-VERBAL AFIȘARE
Proiectului de hotărâre referitor la, aprobarea Strategiei de dezvoltarea locală a Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027, pentru a putea fi consultat de către persoanele interesate.
Cei interesați pot face propuneri, sugestii sau pot depune contestații pe marginea proiectului de hotărâre care vor fi depuse în scris la secretariatul unității până cel târziu în data de 24.07.2023, ora 16:00.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar, spre cele legale
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI REBRIȘOARA
SCURTU OTILIA
2023 4239 ANUNȚ
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că în data de 16.06.2023 a fost elaborat de către Primarul Comunei Rebrișoara, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, PENTRU PERIOADA 2023-2027.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Rebrișoara sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-220-161 sau prin e-mail, la adresa: primar@primariarebrisoara.ro, până la data de 24.07.2023, ora 16:00.
( ... )
Secretar general UAT
Scurtu Otilia
2023 905 PROCES-VERBAL AFIȘARE
Încheiat azi 08.02.2023 cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
Persoanele interesate fizice și juridice pot depune în scris la Primăria comunei Rebrișoara sugestii, opinii și contestații cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 27.02.2023 ora 16:00
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI REBRIȘOARA
SCURTU OTILIA
2023 904 Anunț proiect de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al comunei Rebrișoara sau se vor transmite prin email la adresa primar@primariarebrisoara.ro sau prin poștă, pe adresa Primăriei comunei Rebrișoara, nr. 744, jud. Bistrița-Năsăud.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, iar materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud”
2023 - Primăria comunei Rebrișoara, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Rebrișoara pe anul 2023
2022 - ANUNȚ
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat:
- PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE DIN COMUNA REBRIȘOARA PENTRU ANUL 2023 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Rebrișoara în ședință ordinară din luna decembrie 2022
-PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE DIN COMUNA REBRIȘOARA, ÎN ANUL 2023 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Rebrișoara în ședința ordinară din luna decembrie 2022
Persoanele interesate pot să depună în scris la Primăria comunei Rebrișoara - propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotărâre, până la data de 19.12.2022
Secretar general UAT
Scurtu Otilia
2022 - PROCES VERBAL DE AFIȘARE
încheiat azi data de 09.11.2022
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională - republicată, am procedat la aducere la cunoștința publicului a Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Rebrișoara, în anul 2023
sens în care un exemplar din Proiectul de hotărâre a fost afișat la Sediul unității - avizier precum și pe site-ul instituției: www.primariarebrisoara.ro, pentru ca persoanele interesate să depună în scris până în data de 19.12.2022 - propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotărâre.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal în 2 exemplare, spre cele legale.
Secretar general UAT
Scurtu Otilia
2022 - PROCES VERBAL DE AFIȘARE
încheiat azi data de 09.11.2022
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională - republicată, am procedat la aducere la cunoștința publicului a Proiectului de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice din comuna Rebrișoara, pentru anul 2023 sens în care un exemplar din Proiectul de hotărâre a fost afișat la Sediul unității - avizier precum și pe site-ul instituției: www.primariarebrisoara.ro, pentru ca persoanele interesate să depună în scris până în data de 19.12.2022 - propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de hotărâre.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal în 2 exemplare, spre cele legale.
Secretar general UAT
Scurtu Otilia
2022 5855 Subsemnata Scurtu Otilia - secretar general al comunei și persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003,
Azi data de mai sus, am procedat la aducerea la cunoștință publică prin afișare-avizier, la sediul unității a
Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
pentru a putea fi consultat de către persoanele interesate. Cei interesați pot face propuneri, sugestii sau pot depune contestații pe marginea proiectului de hotărâre care vor fi depuse în scris la secretariatul unității până cel târziu în data de 17.11.2022, ora 16:00.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar, spre cele legale.
17.11.2022
Responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003
Scurtu Otilia
2022 5855 ANUNȚ
În temeiul prevederillor art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că în data de 17.10.2022 a fost elaborat de către Primarul Comunei Rebrișoara, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Rebrișoara sau se vor comunica prin fax la nr. 0263/220161 sau prin e-mail, la adresa: primar@primariarebrisoara.ro, până la data de 17.11.2022, ora 16:00.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei Rebrișoara www.primariarebrisoara.ro la secțiunea Transparență decizională / Proiecte de hotărâri și la sediul/afișierul din cadrul Primăriei Rebrișoara.
Având în vedere cele de mai sus se constată că a fost îndeplinită procedura de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre, drept pentru care se va întocmi un proces verbal de afișare a actului normativ menționat

Secretar general UAT,
Scurtu Otilia