Comisia pentru buget finanțe, activități economice, administrarea domeniului public
și privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism

Mureșan Vasile - președinte
Eremei Onișor-Domide - secretar
Bodiu Marius - membru
Moldovan Nicolae - membru
Scurtu Anton - membru

Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale,
culte, activități sportive, agrement, turism, servicii publice și comerț

Toderic Dan-Silviu - președinte
Pop Raveca-Maria - secretar
Bodiu Marius - membru
Rotar Ioan - membru
Scurtu Anton - membru

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, protecție socială, protecția mediului,
agricultură și silvicultură

Cîrcu Onișor - președinte
Burduhos Nicolae - secretar
Burdeț Dorin - membru
Sîrbu Ștefan - membru
Bădița Ionel - membru