ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind înscrierea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri imobile-pășuni, în proprietatea publică a comunei Rebrișoara.

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

Vizualizare document Anexa 1 Anexa 2

privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 414/16.10.1997, încheiat între comuna Rebrișoara și S.C. BONEXIM S.R.L. Rebrișoara (modificată denumirea firmei prin act adițional în anul 2000 în S.C. BUNELPROD S.R.L.)

Vizualizare document

privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2019.

Vizualizare document Anexa 1

privind constituirea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică.

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR la nivelul comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud, pentru 2019.9

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

Vizualizare document Anexa 1 Anexa 2

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara, începând cu data de 01.01.2019.

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2019-2020.

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Vizualizare document Anexa 1

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar al anului 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2018

Vizualizare document