ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document Anexa

privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

Vizualizare document Anexa

privind clasificarea drumurilor de interes local din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

Vizualizare document

privind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 5.500 măști de protecție, pentru locuitorii comunei Rebrișoara, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în combaterea epidemiei cu virusul SARS-COV-2

Vizualizare document

privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează minim 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și persoanelor care au împlinit vârsta de minim 90 de ani

Vizualizare document

privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”PROTECȚIE MALURI CU ANROCAMENTE RÂU GERSA ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea Programului de protecția mediului și de gospodărire a comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document Anexa / Plan de măsuri

privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebrișoara

Vizualizare document Anexa / Organigrama Anexa / Stat de funcții

privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță. de asistență și de/sau reprezentare specializată a unității administrativ-teritoriale comuna Rebrișoara, precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Vizualizare document

privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare

Vizualizare document

privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Rebrișoara pe anul 2020, în vederea susținerii activității Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud

Vizualizare document

privind acordarea de sprijin financiar în anul 2020 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Vizualizare document

privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea planului anual de acțiuni privind sereviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local

Vizualizare document Anexa

privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local Rebrișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA REBRIȘOARA - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

prvind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document Regulament

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Contului de Execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea înregistrării audio a ședințelor Consilului local al comunei Rebrișoara

Vizualizare document

privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizare document

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Vizualizare document Regulament

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Rebrișoara să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Aosciației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptare Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008

Vizualizare document

privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebrișoara

Vizualizare document

privind actualizarea componenței Consiliului local al comunei Rebrișoara

Vizualizare document

privind validarea mandatului de consilier local, al domnului Rotar Ioan

Vizualizare document

privind revocarea hotărârilor Consiliului local al comunei Rebrișoara de la nr. 73 la nr.77, adoptate în ședința ordinară din data de 30.12.2019

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 2D REBRIȘOARA-PODEREI, AMENAJARE ALEE PIETONALĂ, REALIZARE POD ÎNTRE STRADA RĂSTOACA 4 ȘI STRADA PODEREI ȘI PASARELĂ PIETONALĂ SUSPENDATĂ PESTE RÂUL SOMEȚUL MARE, COMUNA REBRIȘOARA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar al anului 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2019

Vizualizare document